Registrace k odběru novinek – Ochrana osobních údajů

podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“). Tímto ze své svobodné a vážné vůle vědomě a výslovně uděluji souhlas k tomu, aby jako správce podle zákona shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje o mé osobě, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, elektronickou adresu, telefonní číslo, případně další údaje které jsem uvedl a správci dobrovolně poskytl v podkladech ve formě písemné i ústní, pro potřeby poskytování služeb přímo i nepřímo souvisejících s předmětem podnikání správce, a to:

  • pro naplnění účelu závazkových vztahů uzavřených mezi správcem a mnou, jakožto zákazníkem správce
  • pro účel nabízení obchodu a služeb
  • pomocí manuálních, automatizovaných i jiných prostředků v databázi správce a ve vlastním informačním systému, případně v systémech třetích osob, jež správce smluvně pověřil plněním svých smluvních či zákonných povinností
  • po dobu, dokud svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů o mé osobě písemně neodvolám.

Prohlašuji, že jsem byl správcem před udělením tohoto souhlasu poučen o tom, že:

  • mohu kterýkoli ze shora uvedených souhlasů odvolat, a že tak mohu učinit pouze písemně vlastnoručně podepsanou listinou nebo elektronickým technickým prostředkem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím mou osobu; písemnost je třeba zaslat na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku nebo na elektronickou adresu správce.